- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AKTUELLA FRÅGOR

2022


Möte med kommunpolitiker

Samtliga partier i kommunfullmäktige var den 24 mars 2022 inbjudna till skolans matsal för att presentera och redogöra för sina tankar om bygdens framtid och hur den skall utvecklas. I den efterföljande diskussionen framförde boende synpunkter och förslag om ortens framtid.

Ett referat från mötet hittar du genom att klicka här.

2021

Kommunledningen har nu beslutat att skolan i Östraby skall göras om till en samlas grundskola (förskoleklass till och med årskurs 6) och fritidshem. Detta innebär bland annat att en ny skolbyggnad med fyra klassrum uppförs i anslutning till befintliga byggnader. I den kommer årskurserna förskoleklass, 1, 2 och 3 att förläggas. Byggnaden där Östanvindens förskola för närvarande finns kommer att göras om till matsal för eleverna på skolan. En del av den byggnaden kommer också att fungera som fritidshem. Den befintliga verksamheten i nuvarande förskola kommer att flyttas till De la Gardie-förskolan i Västerstad.

Arbetet med att uppföra den nya skolbyggnaden påbörjades under våren. Byggnaden blev inflyttningsklar vid skolstarten hösten 2021. Nedan några foton från byggverksamheten.


Schaktningen klar den 22 april

En byggmodul anländer den 24 maj

Byggkranen står klar att lyfta husdelen på plats

De första husdelarna på plats den 24 maj

Den nya F-3-skolan på plats den 13 juni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2018

Eftersom flera byinvånare upplevt störningar från HVB-verksamheten på Möllagården anordnade Bygdeföreningen ett informationsmöte den 12 november med personal från företaget Nytida som driver verksamheten. Ett 30-tal bybor kom till mötet och fick information om verksamhetens inriktning samtidiget som man fick möjlighet att framföra synpunkter på hur man uppfattar ungdomarnas uppförande i byn.

En sammanfattning av vad som kom fram på mötet kan du läsa i det dokument som du kan klicka fram här.

2017


Rädda landsbygdsskolorna! 


Som du säkert sett har kommunen gjort en skolutredning. I den skissas fyra olika alternativ om skolornas  framtid – från att alla fyra skolorna (Östraby, De la Gardie, Långaröd och Kilhult) är kvar till att alla läggs ner.

 

Den 5 mars träffades några stycken representanter för kommunens byaföreningar och bildade en grupp som kallas ”Rädda landsbygdsskolorna!” Utgångspunkten och strävan är att alla fyra skolorna behövs om kommunen menar allvar med att hela kommunen ska leva och utvecklas. Gruppen har skapat en facebooksida ”Rädda landsbygdsskolorna”, dragit i gång en namninsamling och kommer att ta fram starka och sakliga argument för att ha landsbygdsskolorna kvar. Hör gärna av dig med dina synpunkter till någon i gruppen som består av:

ordf. Ingela Brickling Svensköp, sekr. Sara Jönsson Brägnahult, Roland Arvidsson Harphult, Mikki Hällebo Östraby, Jonny Isaksson Timan, Ingrid Persson Östraby och Arnold Wernersson Önneköp.

Bygdeföreningen och andra föreningar kräver att banken tar bort sina avgifter och underlättar kontanthanteringen.


2016


Fibernätsutbyggnaden

Uppdaterad information om Teleservice planerade fibernätsutbyggnad hittar du forlöpande på deras hemsida (klicka här).

Teleservice meddelar nu att man planerar att starta fiberutbyggnaden i Östraby tätort under hösten 2017. De som önskar bli anslutna i första utbyggnadsomgången måste snarast göra en beställning. Projektering kommer att utföras under våren/sommaren och själva anläggningsarbetet beräknas påbörjas under hösten. Installationen av fibernoderna i fastigheterna beräknar man vara slutfört senast under kvartal 1 2018.

I februari har även Telia gått ut med erbjudande om fiberanslutning i Östraby tätort och en del omkringliggande fastigheter. Information finns på sidan www.oppenfiber.se. På ett informationsmöte den 15 mars uppgavs att man räknar med att starta upp ett nät senast vid årsskiftet 2017/18.

Ännu ett företag, IP Only, har under april månad 2017 gått in och erbjuder fiberinstallation till fastigheterna, i synnerhet på omkringliggande landsbygd,

http://skane.ip-only.se/. Några exaktare tidsplaner har inte meddelats.

Det är synnerligen oklart vilken operatör som i slutändan kommer att bygga nät. Osannolikt att alla skulle bygga nät.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny verksamhet i Möllagården 2011

I maj 2011 informerade företaget DavSjö Vård AB om att man hade konkreta planer på att starta HVB-hem (hem för vård och boende) på Möllagården i Östraby. Preliminärt skulle verksamheten omfatta 9 platser, varav 4 utredningsplatser. Ca 15 vuxna planeras bli anställda i arbetet. Förutsättningen för start av verksamheten är att Socialstyrelsen lämnar tillstånd. Ansökan lämnades in under våren 2011.

DavSjö Vård AB är baserat i Hörby och driver sedan tidigare 3 HVB-hem. Mer om företagets verksamhet finns att läsa på dess hemsida.

I slutet av juni meddelade DavSjö Vård AB att Socialstyrelsen granskat deras ansökan och planerade ett inspektionsbesök i början av augusti 2011. Detta innebar att verksamhet skulle kunna komma igång i Axet och Möllan i början av september 2011.

Verksamheten startade måndagen den 12 september. 5 ungdomar flyttade då in. Succesivt kom samtliga platser att flyllas under hösten. Davsjö Vård informerade om den kommande verksamheten på Möllagården och visade runt i lokalerna den 7 september 2011.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Provborrning i Oderup 2009 - 2010 

Bergsstaten gav 2008, utifrån Minerallagen, Shell ett 3-årigt undersökningstillstånd i två områden i Skåne: Colonussänkan och Höllvikengraven. Shell genomförde och analyserade seismiska undersökningar och bestämde sig för att utföra 3 provborrningar: I Sjöbo kommun (Ry vid Lövestad), i Hörby kommun (Oderup) och i Tomelilla kommun (Hedeberga).

Karta över Skåne med Colonussänkan och Höllvikengraven

Verksamheten definieras i Miljöbalken som "miljöfarlig verksamhet" och enligt Miljöbalken är det de enskilda kommunerna som är tillsynsmyndighet. Shell lämnade in anmälan och miljökonsekvensbeskrivning om miljöfarlig verksamhet till berörda kommuner.

Sjöbo godkände borrning enligt den gjorda beskrivningen. Däremot avslog Hörby ansökan om att borra enligt inlämnad beskrivning. Även Tomelilla kommun ställde sig avvisande till provborrning med hänvisning till att man ansåg det vara tillståndspliktigt.

Kommunernas beslut överklagades till Länsstyrelsen. Shell överklagade härvid de beslut som fattats av Hörby och Tomelilla kommuner.

Länsstyrelsen fattade emellertid beslut om att avslå de överklaganden som inkommit med anledning av Shells planerade borrningar efter bergprover i Hörby och Sjöbo kommuner.

Länsstyrelsen biföll Shells överklagande gällande provborrningarna i Oderup och upphävde miljönämndens i Hörby förbud. Länsstyrelsen uttryckte förståelse för oderupsbornas oro men menade att "de befarade miljöstörningarna inte kan anses vara hot mot människors hälsa".

I januari 2010 avslutade Shell sin provborrning i Ry utanför Lövestad. Man hade då borrat ned drygt 950 m och tagit upp mer än 100 m bergprover.

Därefter flyttade man verksamheten till Oderup där provborrningarna startade i april. De avslutades i slutet av maj, då man hade borrat 930 m ned i marken.

Sommaren 2010 genomfördes den tredje provborrningen i Hedeberga.

Den 24 mars 2011 meddelade Shell att man avslutar letandet efter naturgas i Skåne. De undersökningsarbeten och analyser som man gjort är avslutade. Bergproverna från de tre genomförda borrningsarbetena i sydöstra Skåne visade sig innehålla begränsad förekomst av naturgas. Enligt den utförda analysen är naturgasen inte möjlig att producera. Baserat på resultatet har därför Shell beslutat att inte fortsätta undersökningsarbetet eller att förnya undersökningslicenserna när de nuvarande löper ut i slutet av maj 2011.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Östraby Bygdeförening   © Christer Nilsson 2024